Rådgivende firma innen strømkvalitet / spenningskvalitet

EU-direktivene


EU

EU har bl.a. resultert i en ny hverdag. Direktiver og forskrifter, normer, harmoniserte standarder, samsvarserklæring, CE-merking, HMS.Hensikten: EU-direktiv fastsetter grunnleggende krav til produktet ut fra HMS.De enkelte land må tilpasses de nasjonale forskrifter.Eks: Maskin-, bruker-, lavspent-, EMC-direktivet. Hvert av disse er meget detaljert!Europanormen (EN.....) gir en praktisk og akseptert måte til å tilfredstille direktivenes krav. Harmonisert standard må betraktes som en fast lov! Samsvarserklæring er en detaljert beskrivelse om hvordan maskinen er utført i samsvar med gjeldende direktiver og forskrifter (for myndighet.)


CE-merking

CE-merkingen er IKKE godkjenning eller kvalitets-stempel! Den viser at maskinen / aparatet er bygd etter bestemmelsene, og er for myndighetene og ikke brukerne!


HMS

Helse, miljø, sikkerhet. Dette må være dokumentert, og det må foreligge en tidsplan for hvordan og når rettinger skal utføres, Hensikt: Få en enhetlig standard for å sikre: kvalitet, sikkerhet, luke ut useriøse produsenter, noe som gir trygghet i handel fra andre land, osv.


EMC

Electro Magnetic Compatibility Elektrisk og elektronisk utstyr skal fungere i et elektro- magnetisk miljø uten selv å lage forstyrrelser! Det skal være CE-merke på utstyret OG installasjonen! Det skal være god immunitet og "minst mulig" emmisjon. Emmisjon deles i to klasser: Klasse A for industri (gjelder høyfrekvent støy), Klasse B for bolig og "lett" industri.

Installasjonen er ikke i h.h.t. CE før alle krav er oppfyllt !


Strålt støy

Støy på dataskjermer. Nye bildebaserte skjermer i Norge oppdaterer skjermen typisk 60-70 ganger i sekundet. Siden det nettfrekvente magnetfeltet i Norge er 50 Hz, får vi en forstyrrelse som er lik forskjellen mellom oppdateringsfrekvensen og nettfrekvensen. Avhengig av skjermtypen vil dette resultere i vibrerende bilde, uklart bilde, fargeforstyrrelser o.s.v. For å unngå at deler av bygningsareal skal få et avgrenset bruksområde, er det viktig å ha grunnleggende kunnskaper om magnetfelt. Da kan problemene bli luket ut i planleggingsfasen for nye bygg, mens konstruktive og økonomiske riktige tiltak kan bli gjort på eksisterende anlegg.


Elektromagnetiske felter

Elektromagnetisk stråling defineres som en bølgebevegelse, og oppstår når det går strøm i en leder. En elektromagnetisk bølge inneholder både et elektrisk felt (E-felt) og et magnetisk felt (H-felt) som er i fase, men som står vinkelrett i forhold til hverandre og brer seg fra strålingskilden med lyshastighet. Når det måles på magnetfelt innføres et nytt begrep, magnetisk flukstetthet, med symbol B og enhet T (tesla eller G (gauss)). Flukstettheten er bl.a. avhengig av frekvensen og strømmen, og måles ved hjelp av et måle-apparat som måler indusert ems i en metallbøyle.


Helsemessige årsaker / sammenhenger

Det hersker fremdeles svært stor usikkerhet på området magnetiske felt og helseskader. Det foregår endel forskning på helsemessige reaksjoner på utsettelse av disse feltene. Statens strålevern er blandt andre sterkt involvert i dette forskningsarbeidet. Forslag til grenseverdier blir vedtatt av International Radiation Protection Association ( IRPA ) og beslektede organisasjoner. IRPA`s forslag til grenseverdier foreligger, og er basert på å unngå akutte effekter av sterke eletriske og magnetiske felt, og ikke på eventuelle andre effekter (f.eks. kreft) som følge av langvarig eksponering for svake elektromag-netiske felt.


Måling av elektromagnetisk stråling

Tesla Elektro er i disse dager i ferd med å øke instrumentering og kompetanse på stråling av forskjellig art. Flere får problemer med el-følsomhet, noe som ser ut til å gi helsemessige problemer. I tillegg til elektromagnetisk stråling, vil vi nå se mere på elektriske felt og stråling fra et vidt spekter av frekvenser fra radiosignaler til radar. Innenfor dette spekteret ligger flere frekvensbånd for bl.a. mobiltelefoner, trådløse nett og bluetooth.
Ta kontakt med Tesla Elektro for måling av stråleverdier og anbefalinger om korrigerende tiltak for å dempe / fjerne strålingen der dette er nødvendig.


Tilbake til hovedsiden
E-mail: marwin@tesla-elektro.no
Mobiltlf: 900 44 555

Webmaster & Grafikk:Kristin Skjegstad Olsen